No087萌眼女神panda果团首秀47PPanda果团网

No087萌眼女神panda果团首秀47PPanda果团网

经症而兼无汗者,则为伤寒症,是太阳之营分为寒邪所伤也,主以麻黄汤,大开腠里,俾营分之寒邪,尽从汗出,深一层立法也。 所以近来医家病家,畏桂麻二汤发汗,等于砒毒,毫不敢用,由其不知桂麻二汤,非发汗之剂,乃协和营卫之方也。

 四肢清冷,气不能周也。余亦每见虚火上冲等症,病人多喜饮热汤,冷物全不受者,即此更足徵滋阴之误矣。

阳邪盛则神明乱,故为妄见妄言。一也者,真气也,天之体也,气虽在下,实无时而不发于上也。

 善学人当熟读而精思,因时制宜可也。惟肾为藏精之本,肺为藏气之本,脾为水谷之本,水病则及肺,金病则及脾,盗母气也;土病则败及诸脏,失化生之原也。

阴欲脱者,补阳以挽之,如回阳饮是也。谷实,兼五谷而言,谓痈所结聚,形如谷实之累累也。

有曰“心虚则悲”,有曰“神不足则悲”,有曰“悲哀太甚则胞络绝,胞络绝则阳气内动,发则心下崩,数溲血”者,皆悲伤于心也。遍考并无三关名目,惟经脉有察手鱼之色者,若乎近之。

Leave a Reply